Įvadinis valstybės tarnautojo kursas

Kurso aprašymas

Valstybės tarnyba yra ypatinga žmogaus socialinės veiklos rūšis. Ji neatsiejama nuo pačios valstybės, jos vaidmens visuomenės gyvenime. Visose valstybės tarnybos institucijose/įstaigose turi būti įgyvendintas paskirties, funkcijos, teisės, išteklių ir atsakomybės vienybės principai. Kiekvienai valstybės tarnybos institucijai/įstaigai suformuluota paskirtis (misija). Paskirčiai įgyvendinti nustatomos reikalingos funkcijos ir negali būti nei vienos funkcijos, nereikalingos tai paskirčiai atlikti. Kiekviena pareiga turi nustatytas teises, išteklius ir negali būti jokios teisės ir jokių išteklių, nereikalingų tai funkcijai atlikti. Kursu siekiama unifikuoti valstybės tarnautojo kaip viešojo administravimo institucijos/įstaigos subjekto žinias ir kompetencijas.

540 minučių vaizdo medžiaga, savarankiško darbo užduotis, savikontrolės klausimai ir galutinis vertinamasis testas.

Viešąjį administravimą vykdančių valstybės tarnybos institucijų/įstaigų valstybės tarnautojai.

Unifikuoti valstybės tarnautojo kaip viešojo administravimo institucijos/įstaigos subjekto žinias viešojo administravimo srityje.

 • identifikuoti viešojo administravimo subjektų sistemą,
 • susipažinti su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklėmis,
 • išsiaiškinti sprendimų priėmimo viešajame sektoriuje ypatybes,
 • susipažinti su valstybės tarnybos reformos principais ir jų įgyvendinimo aktualijomis,
 • išanalizuoti efektyvių ryšių su visuomene svarbą,
 • apibūdinti Europos Sąjungos institucijas ir Europos Sąjungos teisės aktų priėmimo pagrindus,
 • žinoti personalo valdymo bei dalykinio bendravimo pagrindus, valstybės tarnautojo saviugdos svarbą.
 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm).
 2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/YeKTwdHfAD).
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt).
 4. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/DLuLKPCpos).
 5. 2012 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.292E6E1256EB/lhuvXvASDF).

Siekdami įvertinti parengų masinių internetinių kursų kokybę, prašome užpildyti šią anketą.

Lektorius

ĮVADINIS VALSTYBĖS TARNAUTOJO KURSAS

Savarankiško darbo užduotis skirta pagilinti besimokančiojo žinias  nurodyta tematika ir ugdyti jo gebėjimą analizuoti pateiktus literatūros šaltinius, apibendrinti informaciją bei suformuluoti išvadas. Atsisiųskite parengtą užduotį čia ir ją atlikite. Galutiniame vertinimo teste vienas klausimas bus iš šios užduoties.

Užduotis

Išnagrinėkite Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/YeKTwdHfAD) įtvirtintus pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus ir nustatykite, kurių principų turinys išreikštas šiame tekste: „Valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems gyventojams, būti objektyvus, atlikdamas tarnybines pareigas nesiekti naudos sau“.

Norėdami gauti pažymėjimą apie sėkmingai išklausytą kursą, turite atlikti galutinį vertinimo testą. Testą sudaro 20 uždaro tipo klausimų, kuriuose turite pažymėti teisingą atsakymą. Prieš atlikdami testą, atidžiai užpildykite informaciją apie save, kuri bus reikalinga pažymėjimui išrašyti. Pažymėjimas bus atsiųstas Jums el.paštu.

Nuoroda http://goo.gl/forms/7Y9gWZ67f5vaH33g1

Projektas „Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“ (Nr: NOR-LT10- VRM-01- K-02- 012) vykdomas pagal programą „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ ir yra finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.